Magazine 02 - 2024

Magazine 02 - 2024

Verschijnt in week 14
Header afbeelding

Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 23 april 2024 die zal worden gehouden op Heerlijkheid De Mariënwaerdt in Beesd  worden aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement ter stemming voorgelegd. Deze noodzakelijke aanpassingen vloeien voort uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) uit 2021.

Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Alle verenigingen en stichtingen moeten daaraan voldoen. Deze aanpassingen mogen bij de eerstvolgende statutenwijziging worden doorgevoerd, we zijn dus niet te laat.
Download hier de volledige agenda van de ALV.


Statutenwijziging

Naast de wettelijk noodzakelijke wijzigingen, maken we van de gelegenheid gebruik om onze statuten, die dateren van 1988, te actualiseren naar de huidige maatstaven. De conceptakte met alle aanpassingen, kan online worden geraadpleegd of gedownload. De belangrijkste aanpassingen zijn van een kleur voorzien. Tijdens de vergadering zijn ook geprinte exemplaren beschikbaar.

De voorgestelde aanpassing van de statuten moet formeel worden goedgekeurd volgens Artikel 23 van de nu geldende statuten. Dat houdt in dat tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, waarbij tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor moet zijn.

Deze regel impliceert dat met ons huidige ledenaantal van ongeveer 2.500, tenminste 625 stemgerechtigden aanwezig moeten zijn. Het is redelijkerwijs niet te verwachten dat het formeel vereiste aantal leden aanwezig zal zijn. Daarom wordt, mede uit praktische- en kostenoverwegingen, aansluitend aan de vergadering een statutair verplichte vervolgvergadering gehouden. In deze vervolgvergadering volstaat dat twee/derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden de voorgestelde aanpassingen kunnen goedkeuren.

Wijziging Huishoudelijk reglement

Gekoppeld aan de statutenwijziging, moet ook het huishoudelijk reglement worden geactualiseerd. Naast deze aanpassingen zijn tegelijkertijd ook aanvullingen meegenomen naar aanleiding van de per eind 2022 in gebruik genomen Vrijwaringsverklaring voor deelname aan evenementen.

Het concept met alle aanpassingen, kan online worden geraadpleegd of gedownload. Alle aanpassingen zijn in blauw zichtbaar. Tijdens de vergadering zijn ook geprinte exemplaren beschikbaar.

Stemmen bij volmacht of op afstand

Indien je een stem wil uitbrengen over beide aanpassingen, maar niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn op 23 april, geef dan een getekende volmacht mee aan een iemand die zelf wel aanwezig is, of stuur een bericht aan het secretariaat.

Vragen?

Eventuele vragen over de statutenwijziging en/of het nieuwe huishoudelijk reglement, kunnen worden gestuurd naar het secretariaat.