ALV 9 mei 2017

Datum: 
dinsdag, 9. mei 2017 - 19:30

Aan alle leden van de Land Rover Club Holland,

Het bestuur van de Land Rover Club Holland nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2017

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden bij Heerlijkheid Mariënwaerdt, zaal De Nieuwe Refter, ’t Klooster 5, 4153 RR Beesd op dinsdag 9 mei vanaf 20:00 uur
(zaal open vanaf 19:30).


Agenda:
1.   Opening
2.   Verslag van de voorzitter
3.   Ingezonden stukken
4.   Goedkeuring notulen ALV 2016
5.   Goedkeuring aanvulling Huishoudelijk Reglement (zie toelichting verderop)
6.   Verslag commissies
7.   Bestuurswisseling
8.   Pauze 

9.   Aankondiging Jeugdbestuur
10. Presentatie Financieel verslag 2016
11. Kascontrolecommissie 2016
12. Presentatie begroting 2017
13. Rondvraag
14. Sluiting


Agenda punt 7: Bestuurswisseling
De bestuurstermijnen van Fulco Stallmann (voorzitter) en Geert Hubers (penningmeester) eindigen. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 2 jaar.

Hebt u interesse in de functie van voorzitter, penningmeester of andere bestuursfunctie bij de Land Rover Club Holland dan roep ik u op om uw kandidatuur met vermelding van uw motivatie en relevante ervaring in te dienen. Dat kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, bij voorkeur per e-mail naar: secretaris@lrch.nl of per post naar: Bestuur LRCH, Postbus 112, 7450 AC Holten.

U kunt zelf ook onderwerpen inbrengen en aan de vergadering voorleggen. Deze kunt u tot een week voor de vergadering bij het secretariaat aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres zoals hierboven genoemd.

De notulen van de ALV 2016 zijn opvraagbaar en worden uitsluitend per e-mail gezonden. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar bij de ingang, evenals het financiële verslag over 2016.

Graag tot ziens op dinsdag 9 mei 2017!

Jos Steigstra, Secretaris LRCH

Toelichting:

Huidige tekst Huishoudelijk Reglement, artikel 2

Artikel 2. Lidmaatschap (rechten van de leden)
• Leden zijn gerechtigd om gebruik te maken van de hen krachtens de statuten toekomende rechten alsmede de verstrekkingen door of vanwege de vereniging.
• Onder verstrekkingen wordt onder andere verstaan:
- de toezending van het door de vereniging uitgegeven clubblad;
- de deelname aan de door de vereniging georganiseerde clubavonden;
- de deelname aan de door de vereniging georganiseerde evenementen;
- het verkrijgen van kortingen bij die bedrijven/organisaties waarmee de vereniging een kortingsregeling voor de leden is overeengekomen;
- de toegang tot onder auspiciën van de vereniging opgezette digitale diensten.

Voorgestelde toevoeging aan artikel 2

Artikel 2.1. Lidmaatschap (deelname aan evenementen)
• Leden zijn gerechtigd om deel te nemen aan evenementen mits voldaan wordt aan voorwaarden:
o Aan ritten op openbare wegen of onverhard terrein mag uitsluitend worden meegedaan met auto’s van het merk Land Rover of in licentie van Land Rover gebouwde auto’s.
o Op kampeerterreinen worden ook auto’s of campers van andere merken toegestaan zolang zij gebruikt worden om te overnachten.

     

Land Rover Club Holland

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ...

 

Gebruikerslogin